ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ผู้เข้าชม : 10411

วิทยาลัยการการอาชีพละงู มีระบบการจัดการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอน 3  หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. และ ม.6

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 75 ชม.  ถึง  225  ชั่วโมง  สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยรับผู้จบ ป.6  ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. ระบบปกติ

        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน  5  สาขาวิชา คือ

              1.  สาขาวิชาเครื่องกล

                        -  สาขางานยานยนต์

              2.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

              3.  สาขาวิชาพณิชยการ

                        -  สาขางานการบัญชี

                        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              4.  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                        -  สาขางานการท่องเที่ยว

              5.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                        -  สาขางานผลิตภัณฑ์

 

        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ

              1.  สาขาวิชาเครื่องกล

                        -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              2.  สาขาวิชาการบัญชี

                        -  สาขางานการบัญชี

              3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        -  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม

               4.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

              5.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

2.  ระบบทวิภาคี

        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

              สาขาวิชาเครื่องกล

                  -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

              สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยใช้เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่เกิน  225  ชั่วโมง 
     เปิดสอนในประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม

แผนกช่างยนต์

1.  ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนเล็ก

       2.  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล

3.  การขับรถยนต์

       4.  งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล

แผนกบัญชี

1.  การบัญชีเบื้องต้น 1

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

1.  ช่างติดตั้งระบบ MATV และ CATV

2.  ช่างอุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์

3.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

              แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

2.  โปรแกรม Ms-Word

              แผนกท่องเที่ยว

1. การผูกผ้าในงานพิธีการต่างๆ

             แผนกไฟฟ้า

                          1. การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

(อ้างอิง : แผนปฏิบัติการ 2559)