ประมวลภาพกิจกรรม

การพิจารณาทุนวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาววรรณี ผอมเขียว หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในการพิจารณาทุนมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

ปิดความเห็น บน การพิจารณาทุนวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาววรรณี ผอมเขียว หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในการพิจารณาทุนมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน