ประมวลภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู นางสาวสุวรัตน์ อรชร คุณครูสาขาวิชาการโรงแรมเนื่องในในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการใน

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู นางสาวสุวรัตน์ อรชร คุณครูสาขาวิชาการโรงแรมเนื่องในในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการใน