งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 • ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลป หัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 • จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 • ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 • ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกึกก้อง  พูนพานิช ครู คศ.2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
4.นายศุภรัตน์ สองเมือง ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาคุณธรรม จิตอาสา)
5.นายเจริญศักดิ์ แซ่ตัน ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
6.นายอัศนัย ใบเอ็ม ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ)
7.นางสาววรรณวิศา เพ็ชรสุข ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครูที่ปรึกษาองค์การ)
8.นางสาวฮุสนา ปกติง ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รับผิดชอบวันสำคัญของศาสนา พระมหากษัตริย์ )
9.นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
10.นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
11.นางยารีหนา สองเมือง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา