งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  • ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานความร่วมมือ
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2. นายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.นางอรสา  รังสิโยกฤษฏ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.นายฐิติพงศ์  ทุมมาลี หัวหน้างานความร่วมมือ
5.นายศุภกิจ  เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
6.นายยะโกบ  หลงโซะ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
7.นายอัศนัย  ใบเอ็ม ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
8.นายสุริยา ราหมาน ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
9.นางสาวนิสากรณ์ สอนจอน เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ