งานบริการห้องสมุด

 งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานบริการห้องสมุด
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.นางสุวรรดี จิ้วจวบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4.นางสาวกัญญาภัค พลเสน หัวหน้างานบริการห้องสมุด
5.นางสาวจิณภัค หยงสตาร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องสมุด
6.นายจารุบุตร ศรีสนิท ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องสมุด
7.นางนิตยา วีระบรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องสมุด
8.นายวิรัตน์ ติงหวัง เจ้าหน้าที่งานบริการห้องสมุด