งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

– ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
– ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
– ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้        ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
– เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
– พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
– ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้          ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
– จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
– สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
– ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานปกครอง
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกึกก้อง  พูนพานิช ครู คศ.2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ หัวหน้างานปกครอง
5.นางกรธิมา แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
6.นายธีรพล ทองบุญ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
7.นางวรีญา เหมมุน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
8.นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
9.นายอัศนัย ใบเอ็ม ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
10.นางกาญจนา จอหวัง ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
11.นายยะโกบ หลงโซะ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
12.นายบุญชัย จุญศรี ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
13.นายวัฒชัย เพ็ชรศรี ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
14.นายบัญฑิต หลังเศษ เจ้าหนัาที่หัวหน้างานปกครอง

คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563