งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  • ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2. นายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.นางอรสา  รังสิโยกฤษฏ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.นางสาวสุวรัตน์ อรชร หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.นางสาวกัญญาภัค พลเสน หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.นายวุฒิชัย พรหมพินิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7.นายวชิระ พินทา ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8.นางวรรณทิชา รอดเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9.นายวินัย ง๊ะสมัน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10.นางสาวสุวรรณา ละหมัน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11.นางสาวรอซีตา สองเมือง ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12.นายวีระศักดิ์ ดาระหมาน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13.นางสาวสุพริสตรา หลงหา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

V-e-Sar-_-ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา