งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกึกก้อง  พูนพานิช ครู คศ.2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
3.นางสาวจิณภัค  หยงสตาร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
4.นายบัญญัติ หลังเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
5.นางสาวกรธิมา  แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
6.นายจารุบุตร  ศรีสนิท ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
7.นายสุริยา  ราหมาน ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
8.นางสาวฮุสนา  ปกติง ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9.นางสาวอลิษา  นรินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
10.นางสาวนัฐกานต์  ชำนาญเพาะ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
11.นายเดชอนันต์  สองนา เจ้าหนัาที่งานประชาสัมพันธ์