งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 • ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานวัดผลและประเมินผล
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.นางสุวรรดี จิ้วจวบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
4.นายสุรศักดิ์ เด็นเก ครู คศ.2 หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
5.นายยะโกบ หลงโซะ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
6.นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
7.นางสาวสุชานาถ สโมสร ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
8.นายวิรัตน์ ติงหวัง เจ้าหน้าที่หน้างานวัดผลและประเมินผล

ปฎิทินวัดผล-2.65