งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.นางอรสา  รังสิโยกฤษฏ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
4.นายวุฒิชัย พรหมพินิจ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
5.นางสาวกัญญาภัค พลเสน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
6.นางสาวนางสาวจิณภัค  หยงสตาร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
7.นายยะโกบ หลงโซะ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
8.นายวีระศักดิ์ ดาระหมาน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
9.นายนิกิฟ นิยอ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
10.นางสาวสุพริสตรา หลงหา เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยครู