งานสื่อการเรียนการสอน

 งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานสื่อการเรียนการสอน
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.นางสุวรรดี จิ้วจวบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4.นางกาญจนา จอวัง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
5.นายจารุบุตร ศรีสนิท ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
6.นางสาวเพ็ญนภา หมีนสัน ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
7.นางสาวสุวรรณา ละหมัน ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
8.นางสาวอลิษา นรินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
9.นายวิรัตน์ ติงหวัง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน