งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน ส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  • วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  • สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  • กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  • รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3.นางอรสา  รังสิโยกฤษฏ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.นางวรีญา เหมมุน หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5.นางสุวรรดี จิ้วจวบ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6.นางสาวรอซีตา สองเมือง ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7.นางสาววรรณวิศา เพ็ชรสุข ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
8.นางสาวสุชานาถ สโมสร ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
9.นางจรรอุษา ทองบุญ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10.นางสาลินี โอมเพียร เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ