งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ครงสร้างการบริหารงานอาคารสถานที่
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกึกก้อง  พูนพานิช ครู คศ.2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
3.นางสาวจิณภัค  หยงสตาร์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
4.นายนรงค์ ภักดี หัวหน้างานอาคารสถานที่
5.นายวัฒชัย เพ็ชรศรี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
6.นางนิตญา  วีระบรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
7.นางทิพย์วิมล  ภักดี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
8.นายอัศนัย ใบเอ็ม ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
9.นายเจริญศักดิ์   แซ่ตัน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
10.นางสาวเพ็ญนภา  หมีนสัน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
11.นายนิกิฟ  นิยอ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
12.นางจรรอุษา ทองบุญ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
13.นายนิยม เร่สัน นักการ ภารโรง
14.นายอนุวัฒน์   หลีขาว นักการ ภารโรง
15.นายสาธน บุญแสง นักการ ภารโรง
16.นายเจ๊ะด๊ะ หม่องพร้า นักการ ภารโรง
17.นายดนจิต หลงหา นักการ ภารโรง
18.นางจันทราวดี สองเมือง แม่บ้าน
19.นางลินดาวี เต๊ะปูยู แม่บ้าน
20.นายสหริด แพทย์หมัด ยามรักษาการณ์
21.นายประเสริฐ หมายเก ยามรักษาการณ์
22.นายสาแลหมัน สาสว่าง ยามรักษาการณ์