งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  • จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3.นางสุวรรดี จิ้วจวบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4.นางสาวรอซีตา สองเมือง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.นางสาวกรธิมา  แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6.นายฐิติพงศ์ ทุมมาลี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7.นายณรงค์ ภักดี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8. นายยะโกบ หลงโซะ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.นางพัชราภรณ์ เกตุเงิน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10.นางวรรณี ผอมเขียว ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11.นางสาวสุชานาถ สโมสร ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12.นางนพวรรณ มุ่งมานะชัย เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี