งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 • จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  และชุมชน
 • ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1.นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
2.นายกึกก้อง  พูนพานิช ครู คศ.2 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3.นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.นางสาววรรณี ผอมเขียว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.นางสาวสุวรัตน์ อรชร ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6.นางสาววรรณี แววอุมา ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7.นายเจริญศักดิ์ แซ่ตัน ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8.นายศุภรัตน์ สองเมือง ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9.นางสาวนัฐกานต์ ชำนาญเพาะ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10.นางสาวฮุสนา ปกติง ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11. นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12.นางยารีหนา สองเมือง เจ้าหนัาที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน