ประมวลภาพกิจกรรม

จากนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงูมีการส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยการเตรียมอาคารมัสยิด วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติศาสนกิจ ทำการละหมาด ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

ปิดความเห็น บน จากนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงูมีการส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยการเตรียมอาคารมัสยิด วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติศาสนกิจ ทำการละหมาด ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง