ประมวลภาพกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษาแกนนำวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” โดย นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดสตูล และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ติดตามประเมินและสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษให้ความรู้ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลือกตั้ง โดยนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นักเรียนนักศึกษาแกนนำวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” โดย นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนแกนนำประชาธิปไตย ในกิจกรรม ” 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานการศึกษา ในจังหวัดสตูล และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ติดตามประเมินและสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษให้ความรู้ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลือกตั้ง โดยนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล