ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู , คณะผู้บริหาร , บุคลากร , นักเรียน นักศึกษา เปิดเวทีร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยในการดำเนินจัดตั้ง ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในหลักการตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ซึ่งมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหลักสูตรอ้างอิงจากบริบทในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่เชื่อมโยง เช่น การต่อเรือ , ล่ามแปลภาษารับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังจะได้มีการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีเหตุผล แล้วจึงจะประชุมสรุปความเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยมีวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ และจะนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับถัดไปในโอกาสนี้ นายอดินันท์ ปากบารา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมบรรยายเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล จากนั้นนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อธิบายรูปแบบของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล , นายเหมพงษ์ ทวีกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตและความกังวลใจของบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดสตูล โดยช่วงท้ายการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปใช้สรุปข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู และนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลต่อไป

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู , คณะผู้บริหาร , บุคลากร , นักเรียน นักศึกษา เปิดเวทีร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยในการดำเนินจัดตั้ง ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในหลักการตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล ซึ่งมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นหลักสูตรอ้างอิงจากบริบทในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่เชื่อมโยง เช่น การต่อเรือ , ล่ามแปลภาษารับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังจะได้มีการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีเหตุผล แล้วจึงจะประชุมสรุปความเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยมีวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ และจะนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับถัดไปในโอกาสนี้ นายอดินันท์ ปากบารา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมบรรยายเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล จากนั้นนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อธิบายรูปแบบของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล , นายเหมพงษ์ ทวีกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตและความกังวลใจของบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดสตูล โดยช่วงท้ายการได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปใช้สรุปข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของวิทยาลัยการอาชีพละงู และนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลต่อไป