ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีพิธีปราม กิจกรรมเข้าฐานรับฟังคําอธิบายกฎ 10 ข้อ พิธีสํารวจตนเอง พิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ พิธีประดับแถบ ๓ สี เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญได้ตระหนักถึง ความสําคัญของกิจการลูกเสือและส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีสมาชิกชมรมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีพิธีปราม กิจกรรมเข้าฐานรับฟังคําอธิบายกฎ 10 ข้อ พิธีสํารวจตนเอง พิธีเข้าประจํากองลูกเสือวิสามัญ พิธีประดับแถบ ๓ สี เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญได้ตระหนักถึง ความสําคัญของกิจการลูกเสือและส่งเสริมให้ลูกเสือวิสามัญ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีสมาชิกชมรมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู