จดหมายข่าว

บรรยากาศ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับปวช. และปวส. โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกวิชามาคอยสังเกตการณ์

ปิดความเห็น บน บรรยากาศ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับปวช. และปวส. โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกวิชามาคอยสังเกตการณ์