ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
  • งานแนะแนวและจัดหางาน
  • งานปกครอง
  • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  • งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา