ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • งานการเงิน
  • งานทะเบียน
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานบัญชี
  • งานบุคลากร
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานพัสดุ
  • งานอาคารสถานที่
088_management_25521