ฝ่ายวิชาการ

  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด
  • งานสื่อการเรียนการสอน
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี