ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานความร่วมมือ
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ
  • งานศูนย์บ่มเพาะ