ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถเพื่อให้พร้อมใช้งานโดยแผนกวิชาช่างยนต์ ณ องค์การส่วนบริหารตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล