ประมวลภาพกิจกรรม

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 …วันอาสาฬหบูชา…

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

ปิดความเห็น บน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 …วันอาสาฬหบูชา…