ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการศาสนิกส์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายดาลัน นุงอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระครูสุนทรธรรมนิเทศ และนายฮาสัน พลัดขำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูซึ่งเป็นเยาวชนทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีเกิดความสันติสุขในสังคม เข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของการเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการศาสนิกส์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายดาลัน นุงอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระครูสุนทรธรรมนิเทศ และนายฮาสัน พลัดขำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูซึ่งเป็นเยาวชนทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีเกิดความสันติสุขในสังคม เข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของการเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข