ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่าง ๆ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่าง ๆ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพละงู