ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เตรียมพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) แก่นักเรียนระดับ ปวช.3 ในทุกแผนกวิชา

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เตรียมพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) แก่นักเรียนระดับ ปวช.3 ในทุกแผนกวิชา