แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จากซ้าย 1.นางวรรณี ผอมเขียว 2.นายสุรศักดิ์ เด็นเก (หัวหน้าแผนก) 3.นางกาญจนา จอหวัง 4.นางสาวสุวรรณา ละหมัน