แผนกวิชาช่างยนต์

นายกฤษณุ ชูสกุล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
จากซ้าย 1.นายธีรนนท์ ปกติง 2.นายเจริญศักดิ์ แซ่ตัน 3.นายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ 4.นายฐิติพงศ์ ทุมมาลี 5.นายวีระศักดิ์ ดาหะหมาน