แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

จากซ้าย 1.นายอัศนัย ใบเอ็ม 2.นายณรงค์ ภัคดี(หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) 3.นางสาวสุชานาถ สโมสร 4.นายศุภรัตน์ สองเมือง