ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา(ระดับชั้น ปวส.) แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ระบบทวิภาคี

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา(ระดับชั้น ปวส.) แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ระบบทวิภาคี