ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศการเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ สมาชิกชมรมกิจกรรม และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศการเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ สมาชิกชมรมกิจกรรม และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565