ประมวลภาพกิจกรรม

15 มิถุนายน 2566 น้อมรำลึกถึงพระคุณครู วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดโครงการวันไหว้ครู โดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 69 ทุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ปิดความเห็น บน 15 มิถุนายน 2566 น้อมรำลึกถึงพระคุณครู วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดโครงการวันไหว้ครู โดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 69 ทุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น