• สอบถามโทร: 074 750 906
  • วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ITA วิทยาลัยฯ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการอาชีพละงู

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน


                                                     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานหัวข้อรายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
 
01

โครงสร้าง

- แผนผังโครงสร้าง การบริหาร


02

ข้อมูลผู้บริหาร  

แสดงข้อมูลผู้บริหาร และข้อมูลการติดต่อ


03

อำนาจหน้าที่

คำสั่งการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการ และความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน

04
 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

  

05

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อวิทยาลัย


06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ
- นโยบายพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชาสัมพันธ์    
   
07 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย
 – หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 – หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 – หัวข้อข่าวการรับสมัครงาน/สมัครเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook วิทยาลัยการอาชีพละงู              
Fan Page
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพละงู                
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     
08
  
Q&A
      
Facebook วิทยาลัยการอาชีพละงู
เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพละงู

09

Social Network

Facebook วิทยาลัยการอาชีพละงู
YouTube วิทยาลัยการอาชีพละงู
- TikTok วิทยาลัยการอาชีพละงู
การดำเนินงาน


10


แผนการดำเนินงานประจำปี


แผนปฏิบัติการประจำปี 2567


11


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 – รายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ

12


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566


การปฏิบัติงาน


13


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
การให้บริการ


14


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ สอศ.
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ       
15


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานผลการใช้งานห้องสมุดออนไลน์ E-library
รายงานผลการให้บริการ Fix it Center
16


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพละงู ประจำปี 2566

17


E-Service


ช่องทางการติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์


การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี18


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

19


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 – รายงานสถานะการเงินและงบประมาณ 


20


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี         
                                                                    
รายงานผลการใช้งบประมาณ 2566


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู 2566 – 2570

22


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


23


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

24


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการใช้งบประมาณ 2566


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพกรบุคคล


26
การดำเนิน การตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล○ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 25
○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

     – การดำเนินการที่สอดรับตามนโยบาย
27


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

○ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
    (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
    (3) การพัฒนาบุคลากร
    (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
28


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  – รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

29การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
    (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน
    (2) ราย ละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
    (4) ระยะเวลาดำเนินการ
    – คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
30


ช่องทางแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบช่องทางการติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์


31


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม32


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพละงู
ช่องทางการติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์
ช่องทางการติดต่อผ่าน Tiktok วิทยาลัยการอาชีพละงู
33


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัย
– โครงการเพื่อรับฟังการตรวจราชการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

35


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัย
– กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี– ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ – กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการบริหารความเสี่ยง
รายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมรายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ
– โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แผนป้องกันการทุจริต39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  – รายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อฯ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
รายงานการถอดบทดเรียนตัวชี้วัด ITA