• สอบถามโทร: 074 750 906
  • วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาฃีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาฃีพชั้นสูง (ปวส.) 

จำนวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งหมด

ประจำปีการศึกษา 2564636219855
ประจำปีการศึกษา 2565
695228923
ประจำปีการศึกษา 2566655276931