ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพละงู

                วิทยาลัยการอาชีพละงู  ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล  91110  ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งสารภี  ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม  100  ไร่

พ.ศ. 2541  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรก  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  2  สาขา  ได้แก่

1. แผนกวิชาช่างยนต์      มีนักเรียนทั้งสิ้น    จำนวน    41  คน
2. แผนกวิชาการบัญชี      มีนักเรียนทั้งสิ้น    จำนวน    23  คน

.ศ. 2542   เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจและตามความต้องการของผู้เรียน

.ศ. 2543   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

.ศ. 2545   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

.ศ. 2545  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 3 สาขา ได้แก่

1. แผนกวิชาช่างยนต์            มีนักเรียนทั้งสิ้น     จำนวน    41  คน
2. แผนกวิชาการบัญชี            มีนักเรียนทั้งสิ้น     จำนวน    23  คน
3. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      มีนักเรียนทั้งสิ้น     จำนวน    41  คน

.ศ. 2548   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

– สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางานการท่องเที่ยว

.ศ. 2556   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 2 สาขา

– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า            มีนักเรียนทั้งสิ้น      จำนวน    7    คน

– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์      มีนักเรียนทั้งสิ้น      จำนวน    11  คน

พ.ศ. 2557   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี จำนวน 1 สาขา

– สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)    มีนักเรียนทั้งสิ้น       จำนวน    14  คน

พ.ศ. 2558   เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 1 สาขา

– สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ       มีนักเรียนทั้งสิ้น        จำนวน     6  คน

เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี จำนวน 2 สาขา

1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ทวิภาคี)          มีนักเรียนทั้งสิ้น      จำนวน   9  คน

2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี)     มีนักเรียนทั้งสิ้น     จำนวน    6  คน

พ.ศ. 2561   เปิดทำการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี จำนวน 1 สาขา

–  สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)           มีนักเรียนทั้งสิ้น      จำนวน  34  คน