อัตลักษณ์ เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพละงู

อัตลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษา

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพละงู

บริการชุมชน ฝึกฝนอาชีพ