ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา วิทยาลัยการอาชีพละงู คือ “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม” ซึ่งใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลิดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพละงู คือ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประสานกับชุมชน ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน เพื่อเข้าสู่มาตราฐานระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ วิทยาลัยการอาชีพละงู

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และเจตคติที่ดี

4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ  ของชุมชน  ท้องถิ่น

5.  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ